КМҚК «Шаңырақ»
«Шаңырақ» облыстық халық шығармашылығы және мәдени–сауық қызметі орталығы

Біздің мекенжайы:
Павлодар қ., Нұрсұлтан Назарбаев даң., 1
Телефон
+7 (7182) 68-03-00
E-Mail
shanyrak_001@mail.ru

2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік рәміздерді, елді мекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана және Алматы қалалары мен облыстардың нышандарын қолдану мен ілгерілету жүйесін жаңғырту жөніндегі жоспарды бекіту туралы

 

2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік рәміздерді, елдімекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана және Алматы қалалары меноблыстардыңнышандарынқолдануменілгерілету жүйесін жаңғырту жөніндегі жоспардыбекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының 2015 жылғы 22 қазандағы № 5 өкімі

      1. Қоса беріліпотырған 2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік рәміздерді, елдімекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана және Алматы қалалары меноблыстардыңнышандарынқолдануменілгерілету жүйесін жаңғырту жөніндегі жоспарбекітілсін (бұданәрі - Жоспар).
      2. Орталық, жергілікті атқарушы және өзге мемлекеттік органдардың бірінші басшылары:
      1) Жоспардакөзделгеніс-шаралардыңуақтылыорындалуын қамтамасыз етсін;
      2) Қазақстан Республикасы ПрезидентініңӘкімшілігінебелгіленгенмерзімдердеЖоспардакөзделгеніс-шаралардыңорындалу барысы туралы ақпарат ұсыныпотырсын.
      3. Осыөкімніңорындалуынбақылау Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасары Б.А.Майлыбаевқажүктелсін.

      Қазақстан Республикасының
      Мемлекеттік хатшысы                   Г. Әбдіқалықова

Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік хатшысының
2015 жылғы 22 қазандағы
 № 5 өкімімен   
 БЕКІТІЛГЕН    

   2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік рәміздерді, елді
мекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана және Алматы
қалаларыменоблыстардыңнышандарынқолдануменілгерілету
жүйесін жаңғырту жөніндегі
ЖОСПАР

Шараатауы

Орындалумерзімі

Жауаптылар

Аяқталунысаны

Бақылау

Қаржыландырукөлемі (мың теңге)

1

2

3

4

5

6

7

1. МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР САЛАСЫНДАҒЫ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІ-ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР

1.

Әділет, Сыртқы істерминистрліктерініңөкілдерін, қоғамқайраткерлерінгеральдика, тарих, құқық, бейнелеуөнері, өлкетанусалаларындағығалымдарменсарапшылардыңқатысуымен МСМ жанындағы мемлекеттік рәміздер мәселелері жөніндегі сараптамалықкеңесқұру

2015 ж., 2-ші желтоқсанға

МСМ, ӘдМ, СІМ, ИДМ, ҚМ

МСМ бұйрығы; ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

қаржыландыруталапетілмейді

2.

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялықзаңынаөзгерістерментолықтыруларенгізу туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялықзаңын қабылдау жөніндегі шараларды іске асыру

2015 ж., 2-ші желтоқсанға

МСМ

Конституциялық заң жобасы; ПӘ-ге ақпарат

ІСБ, МҚБ

қаржыландыруталапетілмейді

3.

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардыңбейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнініңмәтінінорналастыруережесінбекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 қазандағы № 873 қаулысынаөзгерістерментолықтыруларенгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметіқаулысын қабылдау жөніндегі шараларды іске асыру

2015 ж., 2-ші желтоқсанға

МСМ

қаулы жобасы; ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

қаржыландыруталапетілмейді

4.

Мәдениет және спортминистрлігіндеқолданыстағыштатсаныменбекітілгенлимитшеңберінде мемлекеттік рәміздер саласындағыжұмыстыүйлестіругежауаптықұрылымдықбөлімше (геральдикалыққызмет) құруды қамтамасыз ету

2016 ж., 1-ші наурызға дейін

МСМ

бұйрық; ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

қаржыландыруталапетілмейді

2. ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ІС-ШАРАЛАР

5.

Елдімекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана және Алматықалаларының, облыстардыңнышандарыныңқолданылупрактикасынаталдаужүргізу

2016 ж., 1-ші наурызға

МСМ, ЖАО

ПӘ-геталдамалықанықтама

ІСБ

қаржыландыруталапетілмейді

6.

Елдімекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана және Алматықалаларының, облыстардыңнышандарыныңқолданылупрактикасынаталдаужүргізу бойынша жұмыстыңқорытындысын Мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссияныңқарауынаенгізу

2016 жылдың бірінші жартыжылдығы

МСМ

2016 ж., 10-шы шілдеге, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

қаржыландыруталапетілмейді

7.

Мемлекеттік органдардың 2017-2018 жылдарға арналған елдімекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана және Алматы қалалары меноблыстардыңнышандарынәзірлеп, бекітупрактикасыннормативтікреттеуді қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу және бекіту

2016 жылдың екіншіжартыжылдығы

МСМ

Іс-қимыл жоспары; 2016 ж., 20-шы желтоқсанға, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

қаржыландыруталапетілмейді

8.

Мемлекеттік рәміздерді қолдану мәселелері жөнінде білім беруұйымдарыныңбасшыларыменпедагогтері үшін оқытусеминарларын өткізу

жыл сайын

МСМ, БҒМ, ЖАО

2016 ж., 20-шы желтоқсанға, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

көзделгенқаражатшегінде

9.

ҚР мемлекеттік рәміздеріменелдімекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана және Алматы қалалары меноблыстардыңнышандарыретіндеқолданылатынгеральдикалықбелгілердің, салалықнышандардыңқолданылуы жөнінде әдістемелікқұраләзірлеу

2016 жылдың бірінші жартыжылдығы

МСМ, БҒМ, ЖАО

әдістемелікқұралдар; 2016 ж., 10-шы шілдеге ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

017 «Ішкісаяситұрақтылықты, қазақстандық патриотизмді, азаматтыққоғаммен мемлекеттік институттарарасындағықарым-қатынастынығайтуды қамтамасыз ету», 001 «Жергіліктідеңгейде мемлекеттік, ішкісаясатты және діниқызметті іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттікбағдарламалары бойынша көзделгенқаражатшегінде, жергіліктібюджетқаражатыесебінен

10.

Мемлекеттік қызметшілерге арналған Қазақстан Республикасының Елтаңбасыбейнеленгентөсбелгінобайынәзірлеп, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысыныңқарауынаенгізу

2016 ж., 1-ші ақпанға

МСМ, МҚІЖҚА, ҚМ, ҰЭМ

ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

қаржыландыруталапетілмейді

11.

Қоғамдық-саясиахуалдызерделеу жөніндегі әлеуметтік зерттеулершеңберіндехалықарасындаазаматтардың ҚР мемлекеттік рәміздерініңтарихыменқолданылутәртібінбілуідеңгейінайқындау мәселелері бойынша сауалнамажүргізу

жылына 2 рет

МСМ

2016 ж., 10 шілдеге және 20 желтоқсанға, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

001 «Мәдениет, спорт және дінсаласындағы мемлекеттік саясаттықалыптастыру» бюджеттікбағдарламасы бойынша көзделгенқаражатшегінде

3. АҚПАРАТТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ

12.

Мемлекеттік және орыстілдерінде мемлекеттік рәміздерді қолдануқағидалары туралы әлеуметтік роликтерәзірлеу, оларды БАҚ-таорналастыруды қамтамасыз ету

дайындық – бірінші жартыжылдық; орналастыру – тұрақтытүрде

ИДМ, МСМ

2016 ж., 10 шілдеге және 20 желтоқсанға, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

031 «Мемлекеттік ақпараттық саясаттыжүзегеасыру» және 017 «Ішкісаяситұрақтылықты, қазақстандық патриотизмді, азаматтыққоғаммен мемлекеттік институттарарасындағықарым-қатынастынығайтуды қамтамасыз ету» бюджеттікбағдарламалары бойынша көзделгенқаражатшегінде

13.

Мемлекеттік рәміздерді кеңінентанымалетугебағытталғанимидждік іс-шаралар өткізу

тұрақты

МСМ (жинақтау), ЖАО

2016 ж., 10 шілдеге және 20 желтоқсанға, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ, МБАҰЖБ

Жергіліктібюджетқаражатыесебінен 001 «Жергіліктідеңгейде мемлекеттік, ішкісаясатты және діниқызметті іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттікбағдарламасы бойынша көзделгенқаражатшегінде

14.

Білім беруұйымдарыныңоқушыларыарасында мемлекеттік рәміздерді кеңінентанымалету жөнінде іс-шаралар өткізу (викториналар, олимпиадалар және т.б.)

жыл сайын

БҒМ, ЖАО

2016 ж., 20 желтоқсанға, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

көзделгенқаражатшегінде

15.

Мұражайлардатұрақтытүрде мемлекеттік рәміздердіңтарихы туралы экспозицияларқұру

2016 ж., І тоқсан

МСМ

мұражайлардағыэкспозициялар; 2016 ж., 10 сәуірге, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

033 «Мәдениет пенөнерсаласыныңбәсекегеқабілеттілігінарттыру, қазақстандық мәдени мұранысақтау, зерделеуәрікеңінентанымалету және мұрағатісін іске асырудыңтиімділігінкөтеру» бюджеттікбағдарламасы бойынша көзделгенқаражатшегінде

16.

Мемлекеттік рәміздер күні ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясындакөшелерменалаңдарда мемлекеттік рәміздер туралы фотокөрмелержабдықтау

жыл сайын

МСМ (жинақтау), ЖАО

2016 ж.,  25 маусымға, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

Жергіліктібюджетқаражатыесебінен 001 «Жергіліктідеңгейде мемлекеттік, ішкісаясатты және діниқызметті іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттікбағдарламасы бойынша көзделгенқаражатшегінде

17.

МСМ интернет-ресурсында мемлекеттік рәміздерге арналған айдарашу (мемлекеттік рәміздердіңтарихы, олардықолданупрактикасы туралы, сондай-ақ мемлекеттік рәміздер туралы заңнаманың қолданылуы бойынша түсініктемелербереотырыпол туралы және т.б. ақпарат)

2016 ж., ІІ тоқсан

МСМ, ИДМ

МСМ интернет-ресурсындағы айдар; 2016 ж., 10 шілдеге, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

қаржыландыруталапетілмейді

18.

Республикалық телеарналарда мемлекеттік рәміздер және олардыңқолданылуқағидалары бойынша бағдарламаларциклыменхабарлар ұйымдастыру

тұрақты

ИДМ, МСМ

2016 ж., 25 желтоқсанға, ПӘ-ге ақпарат

ІСБ

087 «Мемлекеттік ақпараттық саясаттыжүргізу» бағдарламасы бойынша көзделгенқаражатшегінде

Ескерту: аббревиатуралардыңжазылуы:

ӘдМ – Қазақстан Республикасы Әдiлетминистрлiгi
БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
ЖАО – жергілікті атқарушы органдар
ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
ҚМ – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
МБАҰЖБ – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Мемлекеттік бақылау және аумақтық-ұйымдастыру жұмысыбөлімі
МҚБ – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Мемлекеттік құқықбөлімі
МҚІЖҚА – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметістері және жемқорлыққақарсыагенттігі
МСМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
ПӘ– Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттықэкономика министрлігі
ІСБ – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Ішкісаясатбөлімі


© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

Күнтізбелік

Сұрақ

Облыстағы мәдени-сауық мекемелерге қалай жиі барып тұрасыз (кинотеатр, театр, музей және т.б)?
eGov